iPest Control has been launched in 2014. As international distributor
of Animal friendly Pest Control products, we focus on providing the
Pest Control industry high-end products for the British, and international market place.

Disclaimer www.ipestcontrol.com

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. iPest Control B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van deze website.
De verstrekte informatie is indicatief en kan op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.
iPest Control B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden van informatie op de website dan wel van informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Daarnaast is iPest Control B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website –waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, teksten, foto’s e.d. berusten uitsluitend bij iPest Control B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande toestemming van iPest Control B.V. niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) openbaar maken, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen gebruik (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Scroll to Top